Download 84 Contoh Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa Tahun 2018 UNY

Contoh Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa Tahun 2018 UNY

Skripsi bagi seluruh mahasiswa merupakan kewajiban yang harus ditempuh untuk mencapai akhir dari perjuangan untuk mencapai gelar Sarjana. Namun, tidak mudah untuk memulai membuat skripsi atau bahkan hanya mencari topik atau judul skripsi. Nah, Kali ini Kado Wisudaku memberikan sedikit inspirasi dan Contoh Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa Tahun 2018 UNY.

Di Bawah ini nantinya sobat Kadowi bisa mendownload file Contoh Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa Tahun 2018 UNY  dari Eprint UNY yang merupakan contoh judul-judul Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa Tahun 2018 UNY S1.

Kelebihan Contoh Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa Tahun 2018 UNY menggunakan index Abjad nama mahasiswa sehingga memudahkan kami dalam pencarian dan di judul skripsinya ada link langsung menuju file PDF skripsi Aslinya.

Disclaimer
Kado Wisudaku tidak membenarkan kegiatan Plagiat / Contek atau apapun, file download di bawah ini di pulikasikan oleh Eprint UNY dengan tujuan sebagai sarana berbagi judul dan refrensi hasil Contoh Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa Tahun 2018 UNY terbaru.

(kamu bisa langsung klik judul skripsi di bawah ini dan menuju file downloadnya)

A

Agustina, Lela (2018) KONFLIK SOSIAL WONTEN ING NOVEL DOKTER WULANDARI ANGGITANIPUN YUNANI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Alexander, Onxy (2018) MITOS ING PASAREAN LEDHEK DUKUH PUNTHUK UNGGUL DESA TUNGGULREJO KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Aliadi, Miko (2018) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PIWULANG KANGGÉ MANJANGAKÊN YUSWÅ WONTȆN ING SȆRAT YUSWÅ WIDÅDÅ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Amelia, Maya (2018) UPACARA ADAT “SADRANAN” WONTEN ING HUTAN ADAT WONOSADI, DHUSUN SIDOREJO, BEJI, NGAWEN, GUNUNGKIDUL. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Arimbiyana, Arimbiyana (2018) LELEWANING BASA PERBANDINGAN SALEBETING CAKEPAN LAGON HIP HOP NDX. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Artha Juwita, Shiane (2018) MAKNA SIMBOLIK BATHIK SAJI PACITAN MOTIF PACE SAHA GAYUTIPUN KALIYAN MULA BUKANIPUN KITHA PACITAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ashari Miftakhul Huda, Usmar (2018) WUJUD SAHA MAKNA NAMA-NAMA DHUSUN WONTEN ING KECAMATAN BANGUNTAPAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Astuti, Tri (2018) KALEPATAN FONOLOGIS SAHA MORFOLOGIS ING KARANGAN BASA JAWI SISWA KELAS X IPA 1 SMA N 1 PUNDONG. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ayu Kurniawati, Dian (2018) MAKNA KONOTATIF WONTEN ING CERITA CEKAK (CERKAK) KALAWARTI DJAKA LODHANG WULAN JANUARI-MARET WARSA 2014. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

aisah jamil, nur (2018) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ WÊDHARAN NGÈLMI SAJATI WONTÊN ING SÊRAT NGÈLMI YATNÅMÅYÅ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

C

Candra Herdatiana, Erlita (2018) ANALISIS BUTIR SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER MATA PELAJARAN BASA JAWI SEMESTER GENAP KELAS VII WONTEN SMP NEGERI 6 YOGYAKARTA TAUN AJARAN 2016/2017. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

D

Desy Isniyanti, Anggirina (2018) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ ISINING TEKS SÊRAT KÅLÅMÅNGSÅ PHILOLOGY STUDY AND THE CONTENS OF THE MANUSCRIPT OF KÅLÅMÅNGSÅ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Desy Isniyanti, Anggirina (2018) KAJIAN FILOLOGISÅHÅISINING TEKSSÊRAT KÅLÅMÅNGSÅ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

F

Fadlilah Arumimbang, Oppie (2018) PIWULANG MORAL ING NOVEL MENDHUNG KESAPUT ANGIN ANGGITANIPUN AG SUHARTI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Faisal Akbar, Muhammad (2018) UPACARA TRADHISI NYADRAN KALI DHUSUN LAMUK GUNUNG, DESA LEGOKSARI, KECAMATAN TLOGOMULYO, KABUPATEN TEMANGGUNG. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Febrianto, Nanang (2018) MULTILINGUALISME PARA WIRA ANEM ING DHUSUN TURUS, TANJUNG HARJO, NANGGULAN, KULON PROGO, YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Fifi K. N. E., Mayapraba (2018) LATAR SOSIAL BUDAYA WONTEN NOVEL PAK DJENGGOT TILAS HEIHO ANGGITANIPUN ANY ASMARA SATUNGGALING KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Fitri Aini, Hurril (2018) TRADHISI LARUNG SESAJI WONTEN ING TLAGA PASIR, DESA SARANGAN, KECAMATAN PLAOSAN, KABUPATEN MAGETAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Fitri Aini, Hurril (2018) TRADHISI LARUNG SESAJI WONTEN ING TLAGA PASIR, DESA SARANGAN, KECAMATAN PLAOSAN, KABUPATEN MAGETAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

H

Habibah, A’im Muflihatul (2018) SAPA ARUH BASA JAWI WONTEN ING NOVEL DOKTER WULANDARI ANGGITANIPUN YUNANI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hamida, Lathifah (2018) UKARA GOTHANG WONTEN NOVEL ASTIRIN MBALELA ANGGITANIPUN PENI (SUPARTO BRATA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hamzah, Lukman (2018) MITOS PETILASAN WATU GILANG LIPURO ING DESA GILANGHARJO, KECAMATAN PANDAK, KABUPATEN BANTUL. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Handita Puspitasari, Afrinka (2018) TRADHISI ANDUM BERKAH BOLU RAHAYU ING KABUPATEN MAGETAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hanifa, Nur (2018) KAJIAN FILOLOGI SǺHǺ PAUGÊRAN GÊSANG BÊBRAYAN MITURUT AGAMI ISLAM WONTÊN SYI’IR SÊKAR KÊDHATON. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hari Setiawan, Risang (2018) PIWULANG MORAL WONTEN ING GINEM PAGELARAN RINGGIT PURWA LAMPAHAN PANDHAWA TANDANG DENING KI MANTEB SOEDARSONO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hasanah, Umy (2018) TRADHISI SUNGKEMAN WONTEN PATILASAN CEPURI PARANGKUSUMO DESA PARANGTRITIS KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hasfi Alhazmi, Ahmad (2018) MEDIA PASINAON VIDEO TUTORIAL LANCARAN MANYAR SEWU LAN GUGUR GUNUNG BERBASIS WEB KANGGE MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA DAERAH FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hasfi Alhazmi, Ahmad (2018) MEDIA PASINAON VIDEO TUTORIAL LANCARAN MAYAR SEWU LAN GUGUR GUNUNG BERBASIS WEB KANGGE MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA DAERAH FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hermaning Putri, Dyas (2018) MEDIA PASINAONPOP UP BOOK DONGENG SATO KEWAN(FABEL) KANGGE SISWA KELAS II SD. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hutama, Nanda (2018) RITUAL KUNGKUM ING UMBUL TIRTAMARTA DHUSUN DUKUH KECAMATAN BANYUDONO BOYOLALI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

I

Ika Susilawati, Riska (2018) TEMBUNG KAHANAN POLIMORFEMIS ING CERKAK KALAWARTI DJAKA LODANG EDISI TAUN 2015. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Indriyani, Fitriya (2018) KOLOKIAL WONTEN ING CAKEPAN TEMBANG CAMPURSARI ANGGITANIPUN CAK DIQIN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Indriyani, Noviana (2018) ANALISIS STRUKTURAL SEMIOTIK CERKAK SRIKANDIKU WONTEN ING ANTOLOGI CARIYOS ‘PANGLIPUR WUJUNG’ ANGGITANIPUN ANY ASMARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

J

Johan Arifin, Muhammad (2018) BASA PISUHAN WONTEN ING SUNTINGAN VIDEO HUMOR BASA ASING DHATENG BASA JAWI UNDHUHAN SAKING YOUTUBE. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

K

Kalimi, Imam (2018) MAKNA SIMBOLIK KESENIAN JARAN BUTA ING DHUSUN CEMETUK DESA CLURING KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Khasanah Taofiq, Khusnatun i (2018) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅNILAI-NILAI KEPEMIMPINAN WONTÊN ING SÊRAT CINGKÅRÅDÉWÅ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kholis Hendian, Yusuf (2018) REFERENTIAL GRAMMATICALCOHESION DISCOURSE OFPANJEBARSEMANGAT MAGAZINE ON1961. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Khotimah, Kusnul (2018) PANGANGGENING SARANA RETORIKA SALEBETING VIDEO PAGELARAN RINGGIT PURWA LAMPAHAN PETRUK DADI RATU DENING KI ENTHUS SUSMONO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kurwati, Siti (2018) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ KAWRUH PANGRUKTINING LAYON WONTÊN TEKS BABUL JINAZATI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kusuma Handayani, Mega (2018) PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SCRAPBOOK CANGKRIMAN UNTUK SISWA KELAS VII SMP N 5 DEPOK. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

L

Lestari, Dewi (2018) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PANGRÊMBAG BAB WAYUH WONTÊN ING SÊRAT KÊNYÅ KÊBUKÅ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Lestari, Dwi (2018) FUNGSI BASA ADHEDHASAR PANGANGGENING UNDHA-USUK BASA JAWI WONTEN ING NOVEL KATRESNAN ANGGITANIPUN SOERATMAN SASTRADIHARDJA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Lestari Cahyaningsih, Puji (2018) DAMEL MEDIAPASINAON AKSARA JAWA AWUJUD MINIVENTURE “MY TRIP MY CARAKA” TUMRAP SISWA SMP KELAS VII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Lindawati, Lindawati (2018) PANGANGGENING DEIKSIS PERSONA WONTEN ING NOVEL TRETES TINTRIM ANGGITANIPUN SUARTO BRATA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Lisufiana, Desi (2018) KESENIAN BUROK MEKAR BUDAYA WONTEN ING DHUSUN KUBANGSARI, DESA SARIREJA, KECAMATAN TANJUNG, KABUPATEN BREBES. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

M

Mahanani, Nofi (2018) NGINDHAKAKEN KETRAMPILAN NYERAT TEKS PACELATHON UNGGAH-UNGGUH KANTHI NGGINAKAKEN MEDIA POP UP WONTEN KELAS VII D SMP N 3 PAJANGAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Maskur Rahmat, Imam (2018) PANGANGGENING DEIKSIS PAPAN WONTEN ING KUMPULAN CERKAK GODHONG SURUH TEMU ROSE ANGGITANIPUN SUGITO HS. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Muflihatul Habibah, A’im (2018) SAPA ARUH BASA JAWI WONTEN ING NOVEL DOKTER WULANDARI ANGGITANIPUN YUNANI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Muhammad Arief, Dino (2018) ANALISIS BUTIR SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH MATA PELAJARAN BASA JAWA KELAS IX WONTEN SMP N 1 PATUK TAUN AJARAN 2016/2017. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

N

Nabilah, Maratun (2018) RESEPSI PAMAOS TUMRAP CERKAK DHOKTER JAGAD ANGGITANIPUN KUSWAHYO SS RAHARJO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ninda Wahyu Lestari, Priska (2018) DAMEL MEDIA PASINAONPOP UP BOOKUPACARA TINGKEBAN KANGGE SISWA SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Novita Anggraini, Laila (2018) ANALISIS BUTIR SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) MATA PELAJARAN BASA JAWI SEMESTER GENAP KELAS VIII TAUN AJARAN 2016/2017 WONTEN SMP NEGERI 14 YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nur Utami, Novi (2018) SINESTESIA BASA JAWI WONTEN ING RUBRIK CRITA RAKYAT KALAWARTI DJAKA LODANG 2015. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nurlaila, Anik (2018) DIALEK SURABAYA ING SALEBETING KEMPALAN VIDEO YOUTUBE ANGGITANIPUN BEAUTY VLOGGER INI VINDY. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nurwani, Anggita (2018) ISOLEK NAMA PIRANTOS PAWON TRADHISIONAL KANTHI BAHAN DELING SAHA GRABAH ING KECAMATAN TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nurwidyaningtyas, Tamara (2018) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PIWULANG ÈSTRI WONTÊN ING SÊRAT SÊSORAHIPUN TIN SASTRǺ WIRYǺ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

P

Panca Purnawati, Putri (2018) ANTONIM WONTEN ING NOVELNGLARI WOTING ATI ANGGITANIPUN FITRI GUNAWAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Pertiwi, Dian (2018) KALEPATAN PELAFALAN FONEM BASA JAWI WONTEN SANDIWARA SRI NGILANG (THE DISAPPEARANCE OF SRI) ANGGITANIPUN PROF. DR. GEORGE QUINN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Pratika, Zulistiya (2018) DAMEL MEDIA PASINAON BIANGLALA AKSARA MURDA KANGGE PIWULANGAN SISWA SMP KELAS VIII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Pratika, Zulistiya (2018) DAMEL MEDIA PASINAON BIANGLALA AKSARA MURDA KANGGE PIWULANGAN SISWA SMP KELAS VIII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Pratiwi, Agustina (2018) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ KONSEP NISTHÅ, MADYÅ, UTÅMÅ WONTÊN ING SÊRAT WIGNYÅTÅYÅ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Pratiwi, Agustina (2018) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ KONSEP NISTHÅ, MADYÅ, UTÅMÅ WONTÊN ING SÊRAT WIGNYÅTÅYÅ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Priyo Nugroho, Heri (2018) UPACARA TRADHISI GREBEG NGENEP WONTEN ING KOMPLEK NGENEP DESA DADAPAYU KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGKDUL. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Puji Lestari, Tri (2018) DAMEL MEDIA SARASILAH SAHA TITIKANIPUN WAYANG PANDHAWA MAWI APLIKASI ADOBE FLASH CS 6 KANGGE SISWA SD KELAS IV. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Puji Lestari, Tri (2018) DAMEL MEDIA SARASILAH SAHA TITIKANIPUN WAYANG PANDHAWA MAWI APLIKASI ADOBE FLASH CS 6 KANGGE SISWA SD KELAS IV. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Puspita Sari, Lidya (2018) DAMEL MEDIA PASINAON FLASHBOOK CERKAK KANGGE SISWA SMP KELAS VIII. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

R

Rachmawati, Rachmawati (2018) DAMEL MEDIA PASINAON KOMIK UNGGAH-UNGGUH ING SEKOLAHAN KANGGE SISWA SMP KELAS VIII KANTHI PENDEKATAN SAINTIFIK. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rhohmah, Miftakhul (2018) ANALISIS SEMIOTIK CAKEPAN TEMBANG DOLANAN WONTEN ING DVD KUMPULAN LAGU ANAK NUSANTARA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

S

Suanti, Heni (2018) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅPIWULANG GÊSANG WONTÊN ING TEKS SÊRAT PRAMÅNÅSIDHI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Suryaningtyas Sitoresmi, Novita (2018) KAJIAN TINDAK TUTUR EKSPRESIF WONTEN DHAGELAN MATARAM BASIYO KAPUSAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Suryobintoro, Suryobintoro (2018) KONFLIK BATOS SALEBETING PAGELARAN WAYANG LAMPAHAN SEJATINE DRUPADI KI MANTEB SOEDARSONO (KANTHI PENDEKATAN PSIKOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

U

Uci Wulandari, Indah (2018) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PIWULANG MORAL ING PASRAWUNGANWONTÊN TEKS SÊRAT WASITÅDARMÅ. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ulfah Oktavia, Rahmawati (2018) POLISEMI ING RUBRIK PAWARTA KALAWARTI DJAKA LODANGWARSA 2016. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ulfina, Lia (2018) ANALISIS KOHESILEKSIKAL KOLOKASIWONTENING KUMPULAN WAOSANBASAJAWIMARUKU ANGGITANIPUNTITIK RENGGANI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Utami, Rina (2018) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PIWULANG ISLAM WONTÊN ING SÊRAT MARGANING GÊSANG. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

W

Wati Siti Zulaihah, Fajar (2018) TINDAK TUTURDIREKTIFBAHASA JAWI WONTEN ING FILM“SITI” ANGGITANIPUN IFA ISFANSYAH. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wijayanti, Sintha (2018) PURWAKANTHI ING CAKEPAN TEMBANG ANGGITANIPUN SUJIWO TEJO VERSE IN THE SONG OF SUJIWO TEJO’S OPUS. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Witdiyawati, Susi (2018) DAMEL MEDIA PASINAON BUKU CARIYOS WAYANG SAPTA KANDHA RAMAYANA KANGGE SISWA SMA KELAS X. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wulandari, Anik (2018) UPACARA TRADHISI SLAMETAN PATANGPUH DINTEN SEDANIPUN TIYANG WONTEN ING DHUSUN MANGUNAN DESA MANGUNAN KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wulandari, Dian (2018) REGISTER TIYANG NGRUMPUT ING DHUSUN NGANGKRUK, DESA PILANGREJO, KECAMATAN NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Y

Yuliawan Nurdiansyah, Dicky (2018) STUDI KASUS PEMEROLEHAN BASA JAWI LARE UMUR 4 TAUN ING WONOGIRI. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yunanto, Dika (2018) DAMEL E-LEARNING NYEMAK PAWARTOS BASA JAWI KANGGE MEDIA PASINAON SISWA KELAS VIII SMP. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

yuniana ismawarsari, fetiyani (2018) PIWULANG MORAL WONTEN ING KEMPALAN CARIYOS CEKAK SEROJA MEKAR ANGGITANIPUN SOEBAGIJO ILHAM NOTODIDJOJO. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Z

Zuhidni, Dianati (2018) KAJIAN FILOLOGI SÅHÅ PIWULANG MORAL WONTÊN TEKS “SINAMBÊTAN PIWULANG, AWÊWATON SARANDUNING SARIRÅ INGKANG PANTÊS” ING SÊRAT WANGSALAN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nah, itu tadi Contoh Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa Tahun 2018 UNY. Semoga dengan ini kalian tambah semangat untuk mengerjakan skripsi. Dengan mengetahui judul skripsi diatas maka kamu bisa membuat skripsi dengan judul yang benar-benar unik, berbeda dan tentunya skripsi dengan judul paling terbaru.

Bila kamu ada saran lain tentang Contoh Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa Tahun 2018 UNY, kamu bisa ketik saran dan kritik di kolom komentar di bawah ini

Oiya, kalo kamu butuh Kado Wisuda, Kado Skripsi biar semangat bisa cek link ini ya. kadowisudaku.com

 

Leave a Comment

×